Alacakların icra ve haciz yoluyla takibinin icra avukatı ile yapılması önemlidir. Çünkü alacakların hukuk sınırları içerisinde tahsil edilebilmesi amacıyla bilinmesi gereken çok sayıda yasa ve kararlar vardır. Bununla birlikte, haksız olduğu düşünülen icra işlemlerinin durdurulabilmesi için de bir icra avukatı ile birlikte hareket etmek büyük avantajlar sağlamaktadır.

ARTE Hukuk & Danışmanlık Bürosu olarak Adana ilinde icra avukatı ile yapılabileceklerin bir kısmını şu şekilde sıralayabiliriz,

  • Alacakların, alacaklılardan yasal yollarla tahsil edilmesi,
  • Alacakların tahsili için ilamlı veya ilamsız icra takibi başlatılması,
  • İpotek ve rehinlerin satış işlemlerinin yapılması,
  • Haciz işlemlerinin yapılması ve takibi,
  • Haksız olarak başlatıldığı düşünülen icra takiplerine itiraz edilmesi.
İcra İşlemleri

Borcunu rızası ile ödemeyen borçlunun, borcunu ödeyebilmesi için hukuki bir süreç başlatılarak resmi yolla ödemeye zorlanır. Bu şekilde ödemelerin konu alındığı hukuk dalı icra ve iflas hukuku olarak adlandırılır. Bu davalara bakan avukat ise icra avukatı olarak anılır. Adana icra avukatı, borçların zamanında ödenmemesi üzerine icra işlemlerini başlatmak üzere vekalet alarak müvekkili adına bu işlemleri yürütür.

Borcun tahsili amacıyla, borçlunun üzerinde bulunan taşınır ve taşınmaz mallar belirlenir. Bu mallara haciz konulması için talepte bulunulur. Alacaklı ve verecekli arasında borcun varlığını ispat edecek bir delil bulunmaması halinde, ilamsız icra takibine gidilebilir.

Özellikle para alışverişlerinin sıklıkla yapıldığı alanlarda, icra ve iflas davaları sıklıkla görülebilmektedir. Ekonomik koşullar veya farklı sorunlarla borçlar ödenemeyebilir. Bu gibi durumlarda iki tarafında bir mağduriyet yaşamaması için uzlaşma yoluna gidilmekte veya icra ve iflas davaları açılabilmektedir.

İcra Davalarında İcra Avukatı ve İşlevi

İcra davalarında icra avukatlarının destek olduğu konuların bir kısmını şu şekilde özetleyebiliriz,

  • İpotek ve rehin malların satışı ile ilgilenmek,
  • Alacaklı ve borçlu arasında arabuluculuk,
  • Vekillerinin haklarını dava süresince savunmak,
  • Borçların tahsil edilemediği durumlarda, icra müdürlüğü aracılığı ile icra takibi başlatmak,
  • Haciz işlemleri ile ilgilenerek, satış işlemlerini başlatmak ve alacakların tahsilini sağlamak.

Tüm bu süreçlerin yasalara uygun bir şekilde sürdürülmesi, mağduriyet yaşanmaması ve hakların korunması için bir avukatla birlikte hareket edilmesi önemlidir. Çünkü bazı durumlarda haklı iken haksız duruma düşmek mümkün olmakta ve hak kayıpları yaşanabilmektedir.