Sözleşmeler ve Borçlar Hukuku

Sözleşmeler ve Borçlar Hukuku, tarafların kendi aralarında yapmış oldukları sözleşme ve borç ilişkisini konu alarak düzenleyen hukuk alanıdır.

Sözleşme, bir veya birden fazla gerçek veya tüzel kişilerin birbirlerine karşı sorumluluklarını ve haklarını belirten; hukuki sonuçlar doğuran işlemdir. Sözleşmeler, hak ve yükümlülüklerin hukuki bir bağlayıcılığı olması açısından önemlidir.

Sözleşme Hakkı

Gerçek ve tüzel kişiler varolan haklarını koruyabilmek ve gerektiğinde hukuki alanda haklarını savunabilmek için Anayasamızın 48. maddesinde yer alan “Her birey çalışma ve sözleşme yapma hürriyetine sahiptir.” ifadesine dayanarak sözleşme yapabilirler. Sözleşme hakkı Anayasa ile güvence altında alındığı için sözleşme hakkının ihlali mümkün değildir.

Sözleşmeye katılan taraflar, hukuki kurallar çerçevesinde haklarını koruma iradesi ile uyuşma sağlandığı sürece diledikleri maddeleri sözleşmeye ekleyebilirler. Sözleşmelerde önemli olan tarafların karşılıklı olarak anlaşması ve ileride anlaşmanın bozulması halinde hukuki bir kaybın önüne geçilmesidir.

Sözleşmeler, hakların korunmasında yasal bir dayanak olarak düzenlendiği için gerçek ve tüzel kişilerin haklarının korunması açısından önemlidir.

 • Taraflar arasındaki sözleşmelerin düzenlenmesi,
 • Yapılacak olan sözleşmelerin geçerliliği veya geçersizliği,
 • Sözleşmelerin fesh edilmesi,
 • Sözleşmelerde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi,
 • Sözleşmelerin iptal edilmesi,
 • Sözleşmelerde belirtilen hakların usule uygun verilmesi,
 • Sözleşmelerde bahsi geçen sorumlulukların yerinde ve zamanında yerine getirilmesi,
 • Sözleşmeye bağlı olan uyuşmazlıklar,
 • Sözleşmeye uyulmaması halinde ortaya çıkacak olan zararların tazmini

sözleşme hukuku ile ilgilidir.

Borçlar Hukuku

Borçlar hukuku, yazılı ve yazılı olmayan kaynaklara göre belirlenmiştir.

Yazılı kaynaklar: Anayasa, kanunlar, uluslar arası sözleşmeler, Cumhurbaşkanı kararları ve yönetmeliklere göre belirlenir.

Yazılı olmayan kaynaklar: Örf ve Adet Hukuku, bilimsel görüşler ve yargı kararlarına göre belirlenmiştir.

Borçlar hukuku geniş bir kapsama dahil olduğu için,

 • Anayasa,
 • Ticaret hukuku,
 • Medeni hukuk

ile de ilişkilidir.

Borçlar hukuku belirli ilkeler doğrultusunda yürütülmektedir. Bu ilkeleri şu şekilde sıralayabiliriz,

 • Sözleşme özgürlüğü
 • Eşitlik ilkesi
 • Nispilik ilkesi
 • Dürüstlük ilkesi
 • Kusurlu sorumluluk ilkesi
 • Üçüncü kişi aleyhine borç kurulamaması ilkesi
 • Sözleşmelerde karşılıklılık ilkesi
 • Borçlunun yerleşim yerinde ifa ilkesi

Faiz, gecikme tazminatı ve ifaya eklenen ceza koşulu alacaklının hakkını genişleten yan haklardır. Kefalet, rehin ve hapis ise alacak hakkını garanti altına alan haklar olarak belirlenmiştir.

Sözleşmeler ve Borçlar Hukuku geniş bir alanı kapsadığı için sözleşmelerin hazırlanmasında, sözleşmelerle ilgili uyuşmazlıkların çözümünde ve borçlarla ilgili konularda yetkin bir avukat ile hareket etmek hak kaybı yaşanmaması adına önemlidir. Bu konularda konuda Adana ARTE Hukuk & Danışmanlık bürosu avukatlarından yardım almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

0536 708 6518Randevu